FIVB VOL­LEY­BALL WORLD CHAMPOIONSHIPS

Kunde: FIVB Fédéra­tion Inter­na­tionale de Vol­ley­ball, Lau­sanne Job: Logo design, Host City Logos, Konzept und Ersten­twürfe der Trophäen


20171103 1637 fivbwchsmen  ACHTUNG! GmbH Bern
20171103 1637 fivbwchshostcitiespoland  ACHTUNG! GmbH Bern
20171103 1637 fivbwchswomen  ACHTUNG! GmbH Bern
20171103 1637 fivbwchshostcitiesitaly  ACHTUNG! GmbH Bern
20171103 1538 trophiescombo  ACHTUNG! GmbH Bern