Zer­matt Bier «Win­ter Edition»

Client: Zer­matt Mat­ter­horn Brew­ery, Zer­matt Job: bot­tle design for lim­it­ed edi­tion; 360° screen print on glass


20171205 2034 zmbwintereditionwraparound  ACHTUNG! GmbH Bern
20171205 2034 zmbwinteredition  ACHTUNG! GmbH Bern